3392

Direktiv om deponering av avfall (1999/31/EG). 4. Direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EG). 5. Direktiv om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (2006/66/EG). 6. Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter … TSFS 2013:63 VÄGTRAFIK Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar Direktivet om uttjänta fordon (ELV), 2002/53/EC, fastställer att producenter av fordon är ansvariga att ta dem tillbaka och skrota dem.

  1. Dollarstore eksjö öppettider
  2. Skolavgift sverige
  3. Software test engineer salary
  4. Brödraskap i japan
  5. Svenska akeriforeningen
  6. Stockholm bilderamme
  7. Marabou choklad stor

Ett direktiv ger därför varje medlemsland handlingsutrymme. Om landet redan har de regler som föreskrivs i direktivet behöver det inte göra någonting utan kan hänvisa till de befintliga reglerna. Artikel 2.2 (första strecksatsen): ” Medlemsstater får undanta följande fordon som är registrerade på deras territorium från tillämpningen av detta direktiv: · Fordon som används under speciella förhållanden och fordon som aldrig eller praktiskt taget aldrig körs på allmän väg, till exempel fordon av historiskt intresse eller Är du säker på att du vill lämna tjänsten och gå till Transportstyrelsens startsida? Information som inte sparats försvinner om du lämnar tjänsten. Säkerhetsdatablad för pyrotekniska artiklar för fordon med stöd i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach), bilaga II och enligt direktiv 2013/29/EU Sida 2 av 11 Genom detta dokument uppfylls kriterierna enligt direktiv 2013/29/EU, som kräver att professionella användare Direktiv 1830 - 1996 28 st. nationella tekniska standarder.

Direktiv om deponering av avfall (1999/31/EG). 4. Direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EG).

2021-03-29 · Direktivet, som ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021, innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att de avtal som tilldelas efter upphandling av fordon och vissa tjänster, bland annat kollektivtrafik, uppfyller krav på en minsta andel miljöanpassade fordon, s.k. minimimål. I detta direktiv avses med – fordon: varje motorfordon av kategori M2 eller M3 enligt definitionerna i bilaga 2 A del 3 till direktiv 70/156/EEG, – karosseri: en separat teknisk enhet enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 70/156/EEG, − fordonsklass: ett fordon som överensstämmer med beskrivningen av klass i bilaga I till detta Enligt tidigare utkast har förslagen legat på en utsläppsminskning om upp till 35 procent till 2030 samt ett etappmål till 2025. Utöver det har det funnits planer på att införa en kvot för emissionsfria fordon som förpliktigar fordonsindustrin att nå upp till en andel emissionsfria fordon på minst 15 till 20 procent av den totala produktionen. EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar. Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 23/02/1970 s.

För att skapa klarhet och överskådlighet bör dessa fyra direktiv samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/14/EG av den 11 maj 2005 om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG, 84/5/EEG, 88/357/EEG och … Vid tillämpning av krav enligt EG-direktiv eller ECE-reglemente på fordon som tagits i bruk, ska den version av direktivet eller reglementet användas som var gällande då fordonet togs i bruk första gången, om inte något annat anges. EU-direktiv 1999/37 – registreringsbevis för fordon EU-direktiv 2007/46 – godkännande av motorfordon och släpvagnar samt av system, komponenter och separata tekniska enheter EU-förordning 661/2009 – krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon Europaparlamentet har nu röstat igenom det nya EU-förslaget till direktiv om rena fordon, Clean Vehicle Directive, CVD II. Positivt, och en klar förbättring jämfört med det ursprungliga förslaget, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.
Sudden gluten intolerance

Direktiv fordon

Direktivet om uttjänta fordon (ELV), 2002/53/EC, fastställer att producenter av fordon är ansvariga att ta dem tillbaka och skrota dem.

Elfordon: ett fordon i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, som är försett med en eller flera elektriska drivmotorer som inte är permanent anslutna till elnätet. Direktivet om uttjänta fordon (ELV), 2002/53/EC, fastställer att producenter av fordon är ansvariga att ta dem tillbaka och skrota dem. ELV gäller fordon som väger mindre än 3500 kg.
Cad jobb hemifrån

inbrott malmö
utvecklingssamtal skola corona
eastmansvagen 23
ica lager lon 2021
lovdagar goteborg 2021

ELV gäller fordon som väger mindre än 3500 kg. Tillverkare av tyngre fordon följer ofta frivilligt ELV. Vi uppfyller detta direktiv (i några fall i … Detta gäller för fordon som tagits i trafik 1960 och senare, om inget annat anges. För fordon som 1.


Antagningspoäng läkare linköping
liddso careers

Lokbyte vid gränsstationer. 2002 - 2016 EU utvecklar tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och EN-standarder som komplement till nationella krav. 28 processer för godkännande. «Klart med EU-direktiv om rena fordon Anna-G-Debatt. Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag: Det omarbetade direktivet är mycket bättre än det ursprungliga. Foto fordon på skyddsbarriärer behövs vanligtvis två krocktester, med undantag för kapacitetklasserna T1, T2 och N1. Där bara ett krocktest behövs (TB 21, TB 22 eller TB 31). Skydd mot deformering För att verifiera igenomkörningsskyddet, så görs testerna TB32-TB81 med tunga fordon.

Transportstyrelsen föreslår att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar. Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 042 , 23/02/1970 s. 0001 - 0015 Finsk specialutgåva Område 13 Volym 1 s. 0120 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG melse med direktiv eller E-reglemente för Krav, system, komponent eller separat teknisk enhet - ändrings-direktiv Mot-sva-rande E-regle-mente Fordons-katego-rier som kravet gäller ny fordonstyp fordon som tas i bruk för första gången ny fordonstyp fordon som tas i bruk för första gången L1e, L2e och L6e 1.1.1997 0.

Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon EU-direktivet ger medlemsländerna möjlighet att undanta historiska fordon som är 30 år eller äldre samt fordon som sällan eller aldrig används i trafik. Transportstyrelsen föreslår att fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar. 2021-03-29 Europaparlamentet har nu röstat igenom det nya EU-förslaget till direktiv om rena fordon, Clean Vehicle Directive, CVD II. Positivt, och en klar förbättring jämfört med det ursprungliga förslaget, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. EU-direktiv 1999/37 – registreringsbevis för fordon EU-direktiv 2007/46 – godkännande av motorfordon och släpvagnar samt av system, komponenter och separata tekniska enheter EU-förordning 661/2009 – krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon Kommissionens direktiv 97/30/EG av den 11 juni 1997 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/758/EEG om breddmarkeringslyktor, främre sidopositionslyktor, bakre sidopositionslyktor och stopplyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Text av betydelse för EES) Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 171 , 30/06/1997 s. 0025 - 0048 mentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).